Perheterapian voimasta

Suomessa perheterapia on paitsi yleisesti tunnustettu myös paljon käytetty psykoterapian muoto. Hyvissä koulutusyhteisöissä kouluttautuneet perheterapeutit ovat oppineet hoitamaan sekä kokonaisia perheitä että pariskuntaa tai yksittäisiä perheenjäseniä perheen osana. Perheterapeuttisessa hoidossa voidaan yhtaikaa kiinnittää huomiota paitsi yksittäisten perheenjäsenien elämänhistoriaan ja sen vaikutuksiin perheen nykyisessä tilanteessa myös perheen tilanteen tai elämänvaiheen vaikutuksiin sen yksittäisten jäsenten kohdalla.

Maailmanlaajuisesti perheterapian voidaan katsoa saaneen alkunsa eri puolilla maailmaa samoihin aikoihin. 1950-luvulla Yhdysvalloissa Nathan Ackerman alkoi tavata kokonaisia perheitä, kun huomasi perheenjäsenten ihmissuhteiden suuren merkityksen potilaidensa vointiin. Isossa-Britanniassa pari- ja avioliittoterapiaan keskittyvä Tavistock-klinikka perustettiin 1940- luvulla. Juuri Tavistockissa  työskenteli myös John Bowlby, joka havaitsi perheen keskeisen merkityksen lapsen kiintymyssuhteen syntymiselle. Isien merkitykseen perhe-elämässä alettiin kiinnittää enemmän huomiota sotien jälkeen. Siihen asti heidän oli harvoin ajateltu vaikuttavan merkittävästi lastensa kehitykseen toisin kuin äitien. Suomessa sai 1940-luvulla alkunsa kirkon perheneuvonta, joka perustettiin avioerojen ehkäisemiseksi miesten palattua rintamalta. Samoihin aikoihin perustettiin myös Väestöliitto.

Pariskunnan keskinäinen hyvinvointi on olennainen osa koko perheen hyvinvointia. Ilman, että perheen vanhemmat voivat riittävän hyvin keskenään, ei koko perhe voi voida hyvin. Vanhempien keskinäinen huonovointisuus vaikeuttaa lasten tervettä kehitystä, mikä perheterapian saralla on monesti huomattavissa mm. siinä, että lapsen voimakkaidenkin oireiluiden taustalla havaitaan toistuvasti vanhempien parisuhteen ristiriitaisuutta tai kuormittuneisuutta. Kysymys voi olla kasvatuksellisista erimielisyyksistä, jotka nekin usein pohjautuvat vanhempien välillä valitseviin muihin ristiriitoihin. Milloin on kysymys siitä, etteivät vanhemmat ole riittävästi eriytyneet omista kasvuperheistään, milloin siitä, etteivät he koe tulevansa keskinäisessä suhteessaan kunnioitetuiksi, kohdatuiksi tai arvostetuiksi. Myös vanhempien tyytyväisyydellä keskinäiseen seksuaaliseen vuorovaikutukseensa on huomattavia vaikutuksia heidän kykyynsä huolehtia koko perheen hyvinvoinnista.

Turkulaisen psykiatrian emeritusprofessorin Yrjö Alasen mukaan terve perhe täyttää seuraavat ominaisuudet:

  1. puolisoiden keskinäinen suhde tyydyttää heidän seksuaalisia ja emotionaalisia tarpeitaan
  2. lapsia kohtaan osoitetaan riittävää lämpöä ja ymmärrystä niin, että lasten on mahdollista ilmaista tunteitaan ilman liiallisia rajoituksia
  3. sukupolvien välinen raja on säilytetty vanhempien ja lasten välisissä suhteissa
  4. vanhemmat toimivat sopivina samastumiskohteina lapsilleen
  5. sekä yksittäisillä perheenjäsenillä että perheellä kokonaisryhmänä on kykyä kasvaa ja oppia
  6. perheen sisäiset ristiriidat myönnetään useammin kuin kielletään
  7. irrottautuminen perheryhmästä on lapselle hänen varttuessaan aikuiseksi mahdollista ilman syyllisyydentunteita tai perheen muissa jäsenissä kehittyvää katkeruutta

 

Perheterapian alkutaival on ollut vahvasti psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva. Keskeistä tasapainoisen aikuisen parisuhteen ja perhe-elämän saavuttamisessa on riittävän hyvän kiintymyssuhteen mahdollisuus lapsuudessa, minkä seurauksena syntyy käsitys itsestä rakastamisen arvoisena ja rakastamiseen kykenevänä yksilönä. Toisena keskeisenä asiana voidaan pitää riittävästi kehittynyttä kykyä yksinoloon ja ulkopuolisuuden tunteen sietämiseen. Tämä kyky kehittyy lapselle, kun hän voi oivaltaa, että vanhemmat yhdessä pitävät hänestä hyvää huolta, mutta samalla kuitenkin jakavat keskenään myös jotain sellaista todellisuutta, jonka ulkopuolelle hän joutuu jäämään.

Edellä mainittuihin kysymyksiin voidaan palata paitsi omassa yksilöterapeuttisessa myös perheterapeuttisessa hoidossa myöhemmin elämässä. Perheterapeuttisessa hoidossa on usein äärettömän vaikuttavaa, kun perheen yksittäisten jäsenten elämänhistoriaa voidaan yhdessä käydä läpi ja huomata, miten eri perheenjäsenten kasvuhistorian kysymykset eri tilanteissa nostavat päätään uudella tavoin. Hankalissakin elämäntilanteissa voi olla helpottavaa nähdä perhettä koskevat asiat uudessa valossa, kun niitä tarkastellaan kehityksellinen historia huomioiden. Vaikka konkreettinen elämäntilanne ei muuttuisikaan, sen uudenlainen tulkinta voi avata tietä eteenpäin ja auttaa perhettä ja sen jäseniä muuttamaan suhtautumistaan kulloinkin käsiteltävänä oleviin kysymyksiin. Koko perheen ja sen yksittäisten jäsenten olo helpottuu mahdollistaen aiempaa suuremman tyytyväisyyden kautta terveen kasvun, kehityksen ja luovuuden.

Perheterapeuttisessa hoidossa on mahdollista tavata perhettä ja/tai sen jäseniä kulloinkin tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa. Olennaista on, että puolisoiden keskinäiset kysymykset ja epäselvyydet voidaan käsitellä rauhassa (usein ilman lasten läsnäoloa) ja näin vahvistaa heitä yhdessä toimimaan vanhempina samansuuntaisesti toisiaan ja toistensa ratkaisuita kunnioittaen. Tämän mahdollistamiseksi on tärkeää käsitellä heidän keskinäiseen suhteeseensa liittyvät kysymykset ja ongelmat niin, että he voisivat olla mahdollisimman tyytyväisiä keskinäiseen suhteeseensa. Vanhempien hyvä parisuhde muodostaa lapselle hyvän kodin.

Sari Sundvall-Piha
Psykologi, TM
Vaativan erityistason perheterapeutti
Työnohjaaja
sari.sundvallpiha@gmail.com

Jussi Nissisen haastattelu 26.7.2017

Jussi Nissinen

Pääteemoina

  1. Elämänhallinta
  2. Onnellisen parisuhteen ainekset
  3. Riittävän hyvä seksuaalisuus

Kysymykset lihavoidusti

Mistä muodostuu hyvä elämänhallinta?

Elämää ei voi täysin hallita, mutta me voimme vaikuttaa omiin tekoihimme, valintoihimme ja omiin tunteisiimme. Myös omaan ajatteluumme voimme vaikuttaa. Olemme osa luontoa ja ihmissuhteita. Me emme voi omassa päässämme yksin ratkaista asioita, vaan olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Kehitymme koko ajan suhteessa lähellä oleviin ihmisiin: vanhempiimme, sisaruksiimme ja ikätovereihimme koulussa ja harrastuksissamme. Myöhemmin myös mahdollinen parisuhde on meille merkittävä kasvun paikka. Olemme niissä koko ajan oppimisprosessissa. Siihen vaikuttaa se, miten meihin on suhtauduttu ja miten suhtaudumme muihin ihmisiin. Merkittävää on, kasvaako meissä kyky pitää huolta omista tarpeistamme ja opimmeko tunnistamaan toisten todellisia tarpeita.

Turvallinen toisen läheisyys on meille ehkä kaikkein haavoittuvin tarpeemme. Uskallanko tuoda sen esille haavoittuvuuteni ja miten teen sen? Entä kun toisen käyttäytyminen satuttaa? Miten reagoin siihen? Voinko sanoa, että se mitä teit, sattui minuun? Sillä tavalla voin olla kontaktissa omiin perustarpeisiini. Ei anneta ikävältä tuntuvien asioiden turhaan muhia päässämme vaan pystymme ilmaisemaan tunteemme niille, joihin ne liittyvät.

 

Riittävällä rohkeudella?

Kyllä, riittävä rohkeus. Häpeä voi lamauttaa rohkeuttamme, jos vaikkapa lapsuudessa ei ole saanut riittävästi hyväksyntää omana itsenään. Jos huomaa aikuisena, että ei arvosta itseään ja pakenee perustarpeitaan, olisi hyvä tutkia mihin se voisi liittyä. Voin kysyä, millä tavoin kohtelen itseäni? Laitanko itseni piiloon? Antaisinko parhaan ystäväni kohdella itseään samalla tavoin? Voisinko ryhtyä itselleni arvostavaksi ja rohkaisevaksi ystäväksi?

 

Kukaan ihminen ei ole ilmeisesti suojassa näiltä?

Ei, joskus, kun teen terapiatyötä, saatan sanoa: ”Olen vihainen puolestasi. Kuinka kohtelet itseäsi tällä tavalla?” Joskus tarvitaan joku, joka herättelee, että sinulla on ihan sama ihmisarvo kuin työkavereillasi tai puolisollasi tai kellä tahansa. ”Miksi suostut pitämään itseäsi noin huonossa asemassa?” Taustalla voi olla koulukiusaamista tai sitä vanhemmat ovat kohdelleet huonommin kuin muita sisaruksia. Siitäkin voi selvitä. Kun tämän tunnistaa, itsensä arvostamista voi harjoitella ihmissuhteissaan. Rohkeutta toki tarvitaan siinä, että irrottautuu ihmissuhteista, joissa ei saa arvostusta omana itsenään, ja uskallusta tarvitaan siinä että lähestyy ihmisiä joilla on kyky arvostaa sekä itseään että läheisiään.

 

Persoonasi aikojen alussa ja lapsuus, tämäkö on se yhdistelmä, jolla ihminen lähtee liikkeelle?

Kyllä, mutta me emme ole sen vankeja. Kun terapiatyössä kohtaan elämän hallinnan ja itsearvostuksen vaikeuksia, niin monilla lapsuuden ympäristö tai koulukiusaaminen ovat vieneet itsetuntoa ja hallinnan tunnetta elämästä. Joillekin se näkyy vetäytymisenä, joillekin taas ylenpalttisena aggressiivisuutena. Joko ei puolusta omia rajojaan tai hyökkää muita vastaan.

 

Automaattiohjauksella elämä läpi, sinulla voi olla hyvä elämä tai huono tai jotain sieltä väliltä. Mutta onko järkevä tavoite yrittää päästä itsereflektoivaan toimintatapaan omassa elämässä?

Kyllä, nähdä elämä niin, että voin vaikuttaa asioihini paljon, mutta minun pitää avoimesti tutkia mitä asenteeni ja tekoni vaikuttavat ympäristööni ja itseeni. Olen ehkä ollut itse vaikuttamassa tapahtuneisiin riitoihin ja ongelmiin. On tarpeen pohtia ja kyseenalaistaa omia ajatuksia ja tiettyjä tunnereaktioita, ja tutkia, mihin ne perustuvat. Saatan usein syyttää puolisoa tai kumppania tai ystävää siitä, että hän teki noin. Mutta minähän olin jo tehnyt jonkin tulkinnan siitä mitä hän teki. Me teemme hyvin paljon tulkintoja toisistamme menneisyyden kokemusten perusteella ja hyvin usein teemme vääriä tulkintoja. Kuvittelemme, että tuo ihminen ajattelee samoin kuin minä tai kuin joku minua huonosti kohdellut ihminen. Mutta meidän pitäisi kysyä, mitä oikeasti tarkoitit ja mitä mielessäsi liikkui, kun tein noin, pyysit tuota tai et halunnutkaan tätä. Mitä nämä asiat sinulle merkitsevät?

 

Onko ilmiongelman alla yleensä on jotain muuta? Varsinkin jos toistuvasti ihminen kohtaa ongelmia?

Kyllä, parisuhteessa tai myös työyhteisössä tapahtuvissa toistuvassa konfliktitilanteissa kannattaa miettiä, mikä saa minut ja vastapuolen kiihtymään tai perääntymään. Usein se osuu kummassakin johonkin arkaan paikkaan. Silloin kun kiihdyn kovasti tai vetäydyn, on parempi, etten lähde ensimmäisenä syyllistämään toista vaan tutkailen, mihin toisen toiminta osui minun elämässäni ja mihin minun toimintani toisessa? Sitten voin kysyä, että mitä tarkoitit, kun sanoit noin. Mihin sinä siinä reagoit? Millä tavalla ymmärsit minun toimintani? Voidaan kysyä kaverilta, puolisolta, partnerilta, miten sinä ymmärsit sen, kun minä kiihdyin? Lähdemme tarkistamaan mitä meissä tapahtuu pinnan alla sen sijaan että antaisimme automaattisten taistele/pakene reaktioiden hallita toimintaamme. Meidän viestinnässämme tapahtuu hyvin paljon harhaan johtavia pikatulkintoja.

 

Kunnollinen dialogi myös parisuhteessa?

Kyllä. Parisuhde on elämän mittainen oppimisprosessi. Kun tapaamme uuden kiinnostavalta tuntuvan ihmisen, luomme nopeasti mielikuvia. Olisiko tuo ihanteellinen partneri minulle? Ehkä jo vähän ihannoinkin sitä ihmistä ja sijoitan häneen monia asioita, joita hänessä ei ehkä ole olemassakaan. Mutta hän muistuttaa jotain, mitä haluamme, ja oletamme että tarpeemme voisivat toteutua hänen parissaan. Alkuhuuman jälkeen meidän pitäisi oppia tuntemaan ihminen sellaisena kuin hän on oman historiansa tuloksena, hänen kasvunsa ihmisenä. Mitä hän on oppinut pelkäämään muissa ja mitä vailla hän on ollut? Eli parisuhde on jatkuva eräänlainen oppimisen jatkumo. Olen itse omassa parisuhteessani huomannut koko ajan uutta opittavaa kumppanistani, oppi ei koskaan tule valmiiksi.

 

Välillä on täysi työ selvitä itsensä kanssa. Toista ei voi koskaan täysin ymmärtää ja päästä sisälle häneen. Mutta sitä kannattanee yrittää, mitä toinen ajattelee, todella kuuntelet häntä etkä kierrätä hänen sanojaan itsesi kautta?

Kyllä. Ja siinähän tapahtuu se, että alat ymmärtää myös itseäsi enemmän pikkuhiljaa. Aina kun kuuntelee toista, ajatukset lähtevät liikkeelle ja niissä voi olla sellaista, jotka kolahtavat sinuun itseesi. Keskinäinen kunnioitus mahdollistaa, että toinen voi vapaasti ja avoimesti, turvallisesti kertoa, miten hän kokee asiat. Silloin se luo minulle mahdollisuuden reflektoida sitä, miten itse asiat koen. Me olemme loppuun asti itsellemmekin arvoituksia. Olemme luoneet tietyn kuvan tai tiettyjä kuvia itsestämme ja sanoisin että ne kuvat ovat vajavaisia. Toisen kautta voin oppia tuntemaan itseäni aina lisää. Löydän itsestäni unohtuneita tai kesken jääneitä puolia ja saan tilaa uusille avauksille.

 

Eli toinen parisuhteessa antaa usein jonkun yllättävänkin asian ja sitten hoksaat, näinhän se onkin?

Kyllä, sillä tavalla, kun rohkeasti näkisimme parisuhteen uudelleenoppimisen maailmana. Helpostihan käy, että me alamme odottaa partnerilta tiettyjä asioita, miksi se ei tee noin, miksi se nyt tekeekin näin? Ja miksi se esimerkiksi ripustaa pyykit nyt tuolla tavoin, täysin käsittämättömällä tavalla. Tai laittaa astiat näin, miksi se ei suostu tekemään niin kuin minä olen tottunut? Hän tykkääkin laittaa ne omalla tavallaan ja hänelle tulee hyvä olo, kun hän tekee niin. Vaikka minusta se olisi ihan käsittämätöntä. Se on hänen maailmaansa ja se että hyväksyn hänen erilaisuutensa, niin siitä alkaa myös hänen kunnioittamisensa. Me emme voi toista kunnioittaa ennen kuin hyväksymme hänen erilaisuutensa.

 

Miten näet eri elämänvaiheiden merkityksen? Jos ajatellaan, että ihminen on teini, sitten 20…30 välissä, mennään ajassa eteenpäin, miten tätä elämää kannattaisi elää?  

Teinivuodet ovat sitä aikaa, että otetaan asioita haltuun. Se on hirvittävän jännää aikaa, myös kaikki maailman tuska on usein mukana. Ideologiat syntyvät, miten toivoisi maailman olevan. Se on hyvää aikaa tietyllä tavalla. Ehkä ollaan myös idealistisia eli se, miten asioiden pitäisi olla, tulee aika voimakkaana ja kuitenkaan asioita ei vielä täysin ymmärrä. Siinä mielessä se on hyvin ristiriitainenkin kausi.  Mutta kun mennään työelämään ja parisuhteeseen, tuleekin aika suorittava vaihe. Minun täytyy lunastaa paikkani opinnoissa ja työpaikalla, osoittaa osaamiseni siellä. Toki hyviä kaveruussuhteita syntyy myös paljon, jotka voivat olla tärkeä tuki ja varaventtiili. Parisuhteiden tai monisuhteiden ja perheen rakennustyö alkaa.

Kaveruussuhteiden merkitys on läpi elämän tärkeä. Voisimme purkaa ongelmiamme. Seksistä työvaikeuksiin ja kaikkea siltä väliltä. Se olisi ideaalitilanne. Parasta olisi, jos pystyisimme kehittämään kaveri/ystävyyssuhteissamme todella luottamuksellisia välejä ja keskinäistä kunnioitusta. Niistä on paua siinä, miten selvitä miehenä, naisena, muunsukupuolisena, miten selvitä työelämässä ja pari/monisuhteissa sellaisena kuin olet myös seksuaalisesti. Työelämä on tärkeätä toki ravinnon, toimeentulon ja sosiaalisen osallisuuden turvaajana. Pari/monisuhde on tärkeä turvan ja rakkauden tyyssijana. Oikeastaan nämä kolme ovat kaiken perusta: työ, pari/monisuhde ja kaveruus/ystävyys ja sitten tulee ihmisen seksuaalisuus. Jos ei ole pari/monisuhdetta, niin seksuaalisuus muuten toteutettuna on myös toki tärkeä osa ihmisyyttä ja hyvinvointia.

20…30 ikävuosien välissä, kaikki on vielä rakennusvaiheessa yleensä ja sitten 30…40 välillä alkaa ehkä jo vähän elämä rauhoittua. 40…50 välissä voidaan ruveta jo katsomaan taaksepäin, mutta tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus uuden oppimiseen. Olen tehnyt töitä pitkään päihdehuollossa ja siellä olen huomannut että siinä 50 vuoden paikkeilla moni mies rupeaa katsomaan asioita hieman avarammin kuin aikaisemmin. Onko näyttämisen tarve ikään kuin helpottanut? Sitten voi jo vähän hengähtää ja ajatella asioita uudesta näkökulmasta.

Taikka jotkut miehet tekevät siten, että tulee uusi harrastus, moottoripyörä tai jotain sellaista. Ja usein naiset, 40…60 ikävuosien välillä, kun ne ovat kasvattaneet omat lapset, niistä tulee hyvin rohkeita. Monta kertaa olen todennut, että naiset pystyvät miehiä rohkeammin kyseenalaistamaan tutuksi tulleita asioita. Johtuuko ehkä siitä, kun naiset ovat tehneet sen urakan, joka on tosi iso työmaa, että on kasvatettu lapset ja pidetty heistä huolta. Lapsethan kyseenalaistavat sinua jatkuvasti. Vanhempana joutuu tutustumaan sekä omiin vahvoihin puoliinsa että omiin heikkouksiinsa. Naiset usein vielä miehiä enemmän.

 

Eli naisten osalta tulee sitten loistavia kukoistuksia myös?

Kyllä, jollain tavalla naiset huomaavat pitää itsestään, sekä eroottisesti että muullakin tavalla huolta. Ja miehet ehkä, meillä olisi vähän opittavaa. Osa miehistä menee siihen suuntaan ja osa ei.

 

Naiset näyttävät saavat helpommin, vaikka työpaikoilta pysyviä ystäviä, vaikka työpaikat vaihtuvat. Miehillä taas tällöin tai eläköityessä ystävyyssuhteita ei jääkään jäljelle? Tekeekö mies jotain väärin?

Onko niin, ettei ole riittävästi huolta pidetty siitä työpaikan kaveriporukasta? Vai onko esimerkiksi nuoruuden kaveriporukka liian päihdekeskeinen? Päihdekeskeisyys on varmasti yksi merkittävistä miesten ongelmista. Jos yhdessä olo ja vapautuminen tapahtuvat vain alkoholin kautta ja sitten toteaakin, että juomisen seurauksena parisuhde tai työ vaarantuvat. Jos lopetan tai vähennän juomista, mistä löydän enää kavereita?

 

Entä sitten, jos päihdeongelmaa ei ole mutta miehellä on silti suppea kaveripiiri. Työpaikoilla myös miehet välttävät usein naisia enemmän sitä, ettei tulla liian läheisiksi kavereiksi?

Olisi hyvä rohkaistua vain tai että olisi joku porukka, jossa on helppo hengittää. Erilaiset yhdistykset ja harrastukset. Kyllähän suomalaisella miehellä on yksi selviytymisen malli, joka kulkee sukupolvelta toiselle: yksistään pärjääminen. Mies lähtee usein luonnon pariin, menee kalaan, menee metsään. Usein vaikka koira mukana. Tämänkin tyyppinen asia voi toimia. Monelle miehelle kaveripiirin korvaaja on todellakin luonto eri muodoissaan, luonto joka on elävä organismi. Siellä tapahtuu asioita, luonto hengittää. Tutkimukset osoittavat myös, että ihminen rauhoittuu luonnossa ja stressitaso laskee siellä. Jollain tavalla moni mies ei koe yksinäisyyttä metsässä.

 

Mennään seksuaalisuuteen, mitäpä sanoisit kokemuksellasi siitä, mikä takaa riittävän onnellisen seksuaalisuuden ihmisellä?

Se mikä parantaa edellytyksiä hyvään seksuaalisuuteen on lapsuus, minkälaiset eväät olemme saaneet. Ja edelleen aikuisina voimme vaikuttaa lapsiimme, minkälaiset eväät he saavat hyvälle seksuaalisuudelle. Alusta lähtien lasten olisi hyvä oppia kokemaan, että seksuaalisuus on asia, josta voi keskustella turvallisesti. 5…7 vuotiailla lapsilla voi olla jatkuvastikin pippeli ja pimppi mielessä. Niitä kosketellaan ja esitellään ja niistä puhutaan ja sitten seurataan miten aikuiset reagoivat. Vanhempien tulisi suhtautua siten, ettei näitä leikkejä kielletä muttei tehdä myöskään isoa numeroa puolin eikä toisin. Lapsi ei saa muita kiusata näillä. Mutta aina vastataan lasten kysymyksiin tällä alueella.

Se on se kaikkein tärkein asia. Mitä tahansa lapset kysyvät niin vastataan asiallisesti. Riittävän rehellisesti, lapsen ymmärtämällä kielellä. Tämä takaa sen, että mikä tahansa pulma tulee myöhemmin, ihminen voi sen kohdata. Meillä kaikilla on hyvin yksilöllinen seksuaalisuus. Mallit jotka tulevat eri puolilta, elokuvista, romaaneista ja lehdistä, eivät sovi kaikille. Kullekin meistä syntyy henkilökohtainen seksuaalinen käsikirjoitus siitä, mikä kiinnostaa ja tuntuu hyvältä. Siksi on tärkeää, että opimme tulemaan sinuiksi oman seksuaalisuutemme kanssa ja pystymme puhumaan siitä, vaikka jollekin hyvälle kaverille tai jos olen parisuhteessa, niin kumppanille. Mistä kukin on oppinut tykkäämään seksuaalisuudessa. Kiinnostaako sinua tämmöinen seksuaalisuus vai minkälainen sinun seksuaalisuutesi on? Edelleenkin mennään aika paljon ns. käsikopelolla, jolloin kumpikin saattaa alkaa teeskennellä mitä kuvittelee toisen haluavan.

Jos ei ole ollut mahdollisuutta tutkia itseään, mistä pitää, lähtee toteuttamaan esimerkiksi pornosta opittua mallia, että seksi seksi on vain yhdyntää ja vain tietyissä asennoissa tapahtuvaa yhdyntää. Ihminen ei ole riittävästi uskaltanut tutustumaan omaan kehoonsa ja antamaan partnerinsa opettaa mitä muuta voisi kokeilla. Myös parisuhteessa olisi hyvä olla riittävän avoin uusille asioille. Ettei se ole vain näin, vaan avataan ovia, voisiko se olla tätä myös? Kuten parisuhteessa muutenkin, tietoisuus siitä mikä musta tuntuu hyvältä ja mikä toisesta tuntuu hyvältä, voi rikastua. Voisiko se tuntua minusta hyvältä mikä sinusta tuntuu hyvältä. Eli yhdessä tutkitaan seksuaalisuutta ja mietitään, miten se voisi vielä laajentua tai syventyä parisuhteen aikana.

 

Mitä mieltä olet median vaikutuksesta. Asiallinen tieto on aina hyödyksi mutta on paljon muunkinlaista tietoa? Kirjavaa ohjeistusta on, vaikka lehdissä hyvin paljon ja lisäksi mm. erilaiset verkon keskustelufoorumit. Luodaan malleja, että keskimäärin ihmiset tekevät näin seksin suhteen?

Kyllä, emme voi välttyä näiltä jutuilta, mikä tarkoittaa sitä, että niille täytyy olla kysyntää. Sillä tavalla ihmisillä on tarve keskustella ja jostain saada tietoa, rohkaisua viikonlopuksi. Mutta todellakin, auttavatko nämä ihmisiä oikeasti keskustelemaan keskenään. Vai antavatko ne vääriä malleja, aletaan liikaa tehdä temppuja niin sanotusti. Parhaimmillaan ne voivat toimia luvanantajana, tämmöistäkin voi tehdä ja se on mahdollista.  Hyvä puoli on juuri tässä, mikä varmaan monella toimittajalla onkin mielessä, annetaan lupa kokeilla erilaisia asioita, kunhan niistä ei tule temppuja. Seksi on parhaimmillaan keskinäistä leikillistä uteliaisuutta. Lupa ei saa koskaan tulla vain itselle vaan myös kumppanilla on oltava oma sisäinen lupansa. Harjoitellaan asioista puhumista kumppanin kanssa.

 

Usein tuntuu, että naiset ovat hyvin kriittisiä omalle vartalolleen jo nuoresta lähtien. Miehen silmissä mitään ongelmaa ei ole eikä tulekaan, vaikka nainen on ikääntynytkin. Miehillä taas puolestaan usein voimakas erektiokeskeisyys ohjaa voimakkaasti seksuaalisuutta?

Kyllä, pornon malli on huono. Miehillä on valtava kalu ja erektio, naiset puolestaan ovat hyvin trimmattuja. Mallit ovat hyvin epärealistisia. Lisäksi lehdissä on jatkuvasti laihdutusohjeita, miten pudotat kilojasi.  Kulttuurimme on hyvin vartalonmuokkauskeskeinen, jolloin naisille hyvin helposti tulee voimattomuuden tunne, joka vie iloa pois.  Miehillä puolestaan juuri erektiokeskeisyys on usein liian keskeistä. Osa miehistä on myös oppinut, että partnerin vartalon pitää olla tietynlainen. Varsinkin nuoret keski-ikäiset miehet voivat olla hyvin ankaria sille, jos naisen vartalo on muuttunut ajan kuluessa. ”Tuon näköisen naisen kanssa en alkanut seurustella, voisitko tehdä jotain vartalollesi, minulla ei enää seiso sinun kanssasi.” Tähän olen törmännyt. Edellytetään, että nainen käy jatkuvasti salilla ja trimmaa vartaloaan. Puoliso nähdään pitkälti seksifantasioiden objektina.

Naisten puolelta taas välillä kuulee, että mies jolla ei seiso on luuseri. Mies jolla kalu on pieni, ei vaan tyydytä. Naisista löytyy myös näitä asenteita ja moni mies on menettänyt miehisen itsetuntonsa ns. kastroivan katseen alla. Sen jälkeen mies on hyvin varovainen seksin suhteen. Laidasta laitaan kylmää asennoitumista löytyy.

Kun puhutaan elämänhallinnasta, niin on hyvä tunnistaa vastuumme siitä, miten paljon vahinkoa voimme tehdä toiselle ihmiselle arvostelemalla hänen vartaloaan, penistään tai eroottista suorituskykyään.. Ihmisestä löytyy yllättävän paljon julmuutta ja itsekästä vallankäyttöä. Se kääntyy myös itseään vastaan. Kun puuttuu kyky rakentaa hyviä suhteita, joutuu jatkuvasti pettymään. Parisuhteessa meidän tulee kannustaa, rohkaista ja kunnioittaa toinen toistamme, silloin autamme toisiamme kasvamaan myös seksuaalisuudessamme.

 

Miten näet tämän hetkisessä Suomessa tilanteen, kun mennään perusheteromallista pois, onko tilanne riittävän hyvä, vai ovatko esimerkiksi maantieteelliset erot merkittäviä edelleenkin suuret, suhteessa moninaisuuteen?

Erot ovat edelleenkin suuret. Työni kautta olen todennut, miten henkisesti ahtaalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret edelleenkin ovat. Edelleen he joutuvat koko ajan miettimään eri yhteyksissä tulenko nähdyksi ja hyväksytyksi itsenäni vai en. Moni heteronuori ei tule koskaan edes ajatelleeksi minkälainen tilanne voi olla.

 

Mitä sanot, lähteekö muutos parempaan liikkeelle lasten kasvatuksesta, koulujen antamasta opista?

Kyllä, nimenomaan siitä. Kun tulee vähemmistöjä loukkaavaa puhetta tai vastaavaa, siihen on puututtava heti. Ajattelen vaikka urheiluseurojen valmentajia tai kaikkia muita nimenomaan nuorten parissa työtä tekeviä ihmisiä, he ovat suuressa vastuussa. Juuri siellä tämä homottelu ja muu nimittely tulee nuorille aktiivisesti vastaan. Erityisesti yläasteikäisten opettajien ja valmentajien, nuorisotyöntekijöiden ja muiden tämän ikäisten nuorten kanssa tekemisissä olevien vastuu on keskeinen. Minkälaisen mallin he antavat, miehistä, naisista, transsukupuolisista ja muunsukupuolisista? Miten he puhuvat seksuaalisuudesta? Osa aikuisista ikävä kyllä lähtee kosimaan ”kovisnuorten” suosiota puhumalla vähemmistöön kuuluvista halveksivasti.  Aikuisten tulee sen sijaan tuoda esille, miten typerää pullistelua muita halveksiva puhe on, haastamalla loukkaavia puhetapoja. Kun aikuiset ja toiset nuoret todella puuttuvat näihin, sillä on vähitellen vaikutusta.

Lähdimme liikkeelle elämänhallinnasta. Elämä ei ole hallittavissa, mutta voimme jatkuvasti oppia lisää itsestämme, toisistamme, ihmisyhteistöistä ja luonnosta. Emme voi pakottaa itseämme eikä toisiamme etukäteen asetettuihin odotuksiin. Se sijaan voimme kehittyä tunnistamaan mitkä asiat ravitsevat omaa, toisten ja luonnon elämää ja mitkä sitä tuhoavat. Sen tiedon omaksuminen ja käyttäminen yhteisen hyvän puolesta on parasta elämänhallintaa.

Jouni Pölönen

Pitkittyneen siemensyöksyn hoitaminen terapialla

Ongelman päähoidosta ja sen määritelmä: Lopussa viitatun tutkimuksen mukaan liikaa pitkittynyttä miehen siemensyöksyä voidaan hyvillä tuloksilla hoitaa ns. STP-mallin mukaan. Tämä on integroitu menetelmä, joka pitää sisällään ongelman etiologian, eli sen syy-seuraus -suhteiden arvioinnin, ongelman diagnoosin ja itse sen hoidon. Mikä on viivästynyt siemensyöksy? Tämän tutkimuksen mukaan ensinnäkin arviolta 1-4 % miehistä kärsii tästä vaivasta, mutta määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvun arvioidaan johtuvan mm. nettipornon yleistymisestä, eli mies saa ejakulaation masturboidessaan yksin, helpommin kuin yhdynnässä tai muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä kumppaninsa kanssa. Lisäksi erilaisten masennuslääkkeiden käyttö on lisännyt tämän ongelman määrää.

Myös se, että ikääntyneemmät ihmiset harrastavat aiempaa enemmän seksiä, on lisännyt ongelman yleisyyttä. Näiden miesten ryhmässä arvioidaan, ainakin ajoittain jopa 20-40 % kärsivän tästä vaivasta. Tämä tutkimus pitkittyneestä siemensyöksystä pohjautuu tuloksiin yli 40 vuoden ajalta ja tänä aikana yli 300 tästä ongelmasta kärsivää miestä ja heidän hoitoaan on tutkittu. Ongelma voi olla sellainen, että mies on kärsinyt siitä aina, ns. primääriongelma, tai se on alkanut jossain vaiheessa elämää, sekundääriongelma. Mies voi myös ajoittain kärsiä tästä ongelmasta.

Mikäli mies ei pysty ejakuloimaan tahdonvoimaisesti alle 25 minuutissa useimmissa yhdynnöissään; tai hän haluaisi ejakuloida nopeammin kuin mihin hän kykenee; tai miehelle koituu negatiivisia henkilökohtaisia ongelmia, kuten ahdistusta asian johdosta ja mies alkaa esimerkiksi välttää sukupuolista kanssakäymistä. Tällöin pitkittyneen siemensyöksyn määritelmä täyttyy. Tai mies ei saa siemensyöksyä ja orgasmia toisen kanssa yhdynnässä lainkaan. Tutkimusten mukaan suurin osa miehistä saa siemensyöksyn 4 – 10 minuutin kuluessa, mediaanin ollessa 5,4 minuuttia. Ja mikäli mies kykenee vaikuttamaan siemensyöksyn ajoitukseen riittävästi, tällöin voidaan katsoa olevan normaalin tilanteen. Tutkimusten mukaan noin kolmasosa miehistä kärsii jossain vaiheessa elämänsä aikana liian nopeasta siemensyöksystä. Joten se on pitkittyneeseen siemensyöksyyn verrattuna paljon yleisempi vaiva, ja myös laajalti tutkittu.

Ongelman syitä ja hoidon yksityiskohdista: Miehillä, joilla on pitkittynyt siemensyöksy, saattaa olla lukuisia syitä tähän ongelmaan. Miehen oma opittu käyttäytyminen tai ulkopuolelta tulevat mallit voivat vaikuttaa. Yhteistä ongelmalle on, että miehen stimulaatio tai fantasiointi itse yhdynnässä on riittämätön siemensyöksyn saamiseksi. Miehellä voi olla vaikeuksia saada ejakulaatio ja orgasmi, mikäli tuntokosketus yhdynnässä naisen vaginaan jää vajaaksi. Vaikka tuntokosketus olisi riittäväkin, ejakulaatio voi jäädä saamatta, mikäli miehen mielessä ei tapahdu riittävää stimulaatiota ja kiihotusta. Taustalla voi olla se, että mies on oppinut saamaan orgasmin ja siemensyöksyn parhaiten masturboimalla yksin.

Tällöin yksi hyvä hoitomenetelmä on että mies opettelee yhdessä kumppaninsa kanssa, että kumppani on masturboinnissa mukana kädellään, suullaan tai vaginallaan. Ennen hoitosuunnitelmaa on tärkeätä kartoittaa miehen ongelman historia. Onko vaiva ollut aina olemassa vai onko se jossain vaiheessa elämää alkanut ja mistä mahdollisesta syystä tuolloin. Usein tämän vaivan hoidossa masturbaation määrää tulee pienentää. Kumppanin viehättävyyden parempi esilletuominen ja välien lähentäminen terapian kuluessa ovat tärkeitä hoitomuotoja. Tänä päivänä ei ole vielä olemassa kunnollista lääkehoitoa pitkittyneeseen siemensyöksyyn.

Ennen terapiahoidon aloitusta tulee arvioida miehen suhde partneriinsa, kokeeko mies kumppaninsa ylipäätänsä riittävän kiihottavana ja mahdolliset partneriin liittyvät yksityiskohdat, erityisesti tuntoherkkyys vaginaan. Miehen oma henkilöhistoria, mieltymykset ja mahdolliset kulttuuriset tai uskonnolliset syyt tulee selvittää. Mikäli ongelma on tullut miehen ikääntyessä, miehen yleisen terveydentilan selvitys on tärkeätä. Hyvä lopputulos syntyy, jos terapian päätteeksi mies kokee kumppaninsa riittävän kiihottavaksi mielessään ja penis saa riittävästi ärsytystä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja että siemensyöksy tapahtuu kummankin mielestä riittävän nopeasti. Tutkimuksen mukaan yli 75 % miehistä on saanut edellä kuvatusta terapiamallista hyötyä tähän ongelmaan noin 6 viikon kuluessa terapian aloituksesta.

Jouni Pölösen kommentti:
Viivästynyt siemensyöksy on saanut hyvin vähän toistaiseksi huomiota alan tutkimuksessa. Toisin kuin liian nopea siemensyöksy, josta on tehty lukuisia tutkimuksia. Viivästyneeseen tai kokonaan saamatta jääneeseen siemensyöksyyn ja useimmiten myöskään orgasmin saamattomuuteen, ei ole olemassa siihen kehitettyä lääkettä vielä. Onneksi terapian keinoin voidaan isoa osaa tästä vaivasta kärsivää miestä ja paria auttaa. Terapiassa tulisi olla mukana myös kumppani. Väestön ikääntymisen myötä esimerkiksi, tästä ongelmasta kärsivien määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Samaten erilaisten mielialalääkkeiden käyttö saattaa jatkossa edelleen kasvaa, joka lisää tästä ongelmasta kärsivien miesten määrää.

Jouni Pölönen

LÄHDE:

Perelman MA. Psychosexual therapy for delayed ejaculation based on the Sexual Tipping Point model. Translational Andrology and Urology 2016; 5(4): 563 – 575

Peniksen koosta

Iso osa varsinkin nuorista miehistä mutta myös kaiken ikäisistä miehistä pitää omaa penistään liian pienenä. Näiden tutkimusten mukaan lähes puolet miehistä piti penistään liian pienenä ja jopa 80 % miehistä ei osannut arvioida oikein peniksensä kokoa. Naisista taas peräti 84 % oli tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Peniksen koko on ollut historian saatossa miehuuden merkki. Miehet saattavat kokea alemmuutta suhteessa ystäviinsä ja lähipiiriinsä, pohtiessaan oman peniksensä kokoa. Tänä päivänä nettiporno ja erilainen muu saatavilla oleva materiaali edelleen vääristävät tilannetta pahemmaksi.

Pahimmillaan mies kokee pitkään turhaa alemmuudentunnetta asian johdosta ja voi vakavasti pohtia jopa leikkausoperaatioon menoa peniksensä suurentamiseksi. Näiden tutkimusten mukaan hyvin harvalla miehellä todellisuudessa on niin pieni penis, etteikö se mahdollistaisi riittävän hyvää yhdyntää ja sukupuolielämää. Keskimäärin peniksen pituus velttona miehillä on vähän yli 9 cm ja erektiossa hieman yli 13 cm. Ympärysmitta keskimäärin levossa 9,3 cm ja erektiossa 11,7 cm. Ani harvalla miehellä peniksen pituus erektiossa on yli 18 cm.

Niin sanotusta mikropeniksestä puhutaan kun peniksen lepopituus on alle 5 cm ja erektiopituus alle 8.5 cm. Näiden tutkimusten mukaan noin prosentilla miehillä arvioidaan todellisuudessa olevan mikropenis. Lähtökohtaisesti, jos penis on näitä lukuja suurempi, sen koon ei tulisi olla ongelma. Saatavilla olevat leikkaushoidot ovat epävarmoja. Samaten erilaisista apuvälineistä, joiden mainostetaan suurentavan penistä, ei juurikaan ole tieteellistä näyttöä niiden kokoa suurentavista pysyvistä tuloksista.

Seksuaalineuvonnan merkitys: Perässä lueteltujen kansainvälisten kattavien tutkimusten mukaan suuri osa miehistä hyötyy seksuaalineuvonnasta, jos he ovat sitä mieltä että heidän peniksensä on liian pieni. Asiallinen perustutkimustieto poistaa miehiltä harhakäsitykset heidän peniksensä liian pienestä koosta. Yleinen harhaluulo, joka on pahimmillaan johtanut pitkään miehen mielessä olleisiin ajatuksiin suurennusleikkauksesta. Kun mies ymmärtää, että hänen peniksensä koko on normaali, hänen mieskuvansa kohenee tältä osin ja turha mielessä kulkenut ongelma poistuu. Hyvin harvat eri ikäiset miehet saatuaan asiallista seksuaalineuvontaa, enää tästä asiasta murehtivat.

Miesten kokemaa harhaluuloa heidän peniksensä pienuudesta tulee sinänsä neuvonnan yhteydessä kunnioittaa ja miehen tunteeseen tulee suhtautua vakavasti. Vaikka mies on kokenut tätä turhaa tunnetta, se ei tee hänestä älyllisesti yksinkertaista, saatikka mitenkään naurettavaksi ongelmansa kanssa. Niin sitkeästi näitä vääriä olettamuksia peniksen koosta on kuljetettu julkisuudessa ja miesten keskuudessa vuodesta toiseen. Ja näin valitettavasti tullee käymään jatkossakin, mutta asiallisen tiedon saatavuutta alan asiantuntijoiden tulee lisätä.

Naisen klitoris on vaginan ulkopuolella. Sen saama stimulaatio on keskeinen asia naisen tyydytyksen kannalta. Klitoriksen kiihotukseen peniksen koolla ei ole keskeistä roolia. Tämän asian esille tuominen miehille on seksuaalineuvonnassa hyvin tärkeätä. Vaginan syvyys on myöskin tyypillisesti alle 10 cm, joten tämänkään johdosta peniksen pituus ei yleensä lopu kesken.

Jouni Pölösen kommentti:

Vaikka nämä tutkimukset on tehty muualla kuin Suomessa, niiden tulokset pätevät myös täällä. Varsinkin nuoret miehet, mutta myös kaiken ikäiset miehet, ilman asiallista tietoa, liian usein murehtivat turhaan peniksensä kokoa. Kaikkeen verkossa liikkuvaan asiattomaan tietoon, saatikka pornon tuomaan väärään malliin, tulee suhtautua kriittisesti. Mikäli miehellä on epävarmuus asiasta, hänen kannattaa hakeutua seksuaalineuvontaan. Hyvin epätodennäköistä on kuitenkin, että miehen penis olisi kooltaan liian pieni riittävän hyvään seksielämään.

Jouni Pölönen

LÄHTEET:

Ghanem H. ym. Structured Management and Counselling for Patients with a Complaint of a Small Penis. J Sex Med 2007; 4: 1322- 1327
Oderda M. ym. Advice on The Counselling of Patients Seeking Treatment for Short Penis. BJU International 2011; 108: 1039 – 1043
Ghanem H. ym. Management of Men Compalaining of a Small Penis Despite an Actually Normal Size. J Sex Med 2013; 10: 294 – 303
Shamloul R. Treatment of Men Complaining of Short Penis. Urology 2004; 65: 1183 – 1185

Gynekologi Anneli Kivijärven haastattelu

Anneli Kivijärvi

Anneli Kivijärvi

Olet pitkään tehnyt työtä suomalaisten naisten seksuaaliterveyden eteen. Mitä suomalaisille naisille tänä päivänä kuuluu tällä saralla?

Vähän itsestä riippuen. Jos hoitaa itseään ja asiansa hyvin, kuuluu hyvää. Ei tarvitse kärsiä runsaista ja kivuliaista kuukautisista, ei tarvitse pelätä ei- toivottuja raskauksia, ei tarvitse kärvistellä vaihdevuosioireisena ja kuivin limakalvoin. Kaikki voidaan hoitaa. Silti klamydiatulehdukset pysyvät vuodesta toiseen samoissa määrissä ja sama koskee abortteja. Kaikki eivät vaan jostakin syystä huolehdi itsestään.

Mitä eri elämänvaiheissa olevien naisten tulisi huomioida omassa seksuaaliterveydessään?

Nuoresta viisikymppiseksi ehkäisystä jos ei halua raskautta. Yli 5- kymppisille hormonihoito on suositeltavaa. Erityisesti nuorten naisten tulisi suojella itsensä seksitaudeilta, jotta hedelmällisyys säilyisi. Klamydia on suuri lapsettomuuden aiheuttaja.

Miten näet parisuhteiden hyvinvoinnin tänä päivänä?

Osa voi oikein hyvin, osa kärvistelee yhdessä talous- tai lapsisyistä ja yli puolet eroaa ja menee sitten seuraavaan suhteeseen.

Mitä erityisesti naiset voisivat tehdä sen eteen, ettei oma parisuhde turhaan katkea?

Yksin ei pysty pitämään parisuhdetta koossa. Se on molempien asia ja se on tahdon asia. Pitää tahtoa rakastaa, välittää ja arvostaa toista. Seksitön suhde ei ole parisuhde vaan kaverisuhde, joten hellyyttä kannattaisi viljellä runsain mitoin.

Terve mieli terveessä ruumiissa. Miten kannustaisit naisia huolehtimaan itsestään?

Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on hyväksi kaikille toimille. Kestävyys- ja kuntosaliliikuntaa muutaman kerran viikossa, terveellinen ruokavalio ja riittävästi unta, kohtuudella alkoholia. Kulttuurin harrastaminen rikastuttaa myös elämää.

Muuta mielessäsi?

Olen juuri kirjoittanut Jan Sundellin kanssa kirjan ”Jokanaisen terveyskirja”, julkaistu tammikuussa.
Kaikkien naisten (13–80v) kannattaisi lukea se.

Jouni Pölönen

Osmo Kontula haastattelu 20.3. 2017

Osmo Kontula on säännöllisesti vuosien varrella tutkinut suomalaisten parisuhdeonnellisuutta. Uusimmat hänen Finsex-tutkimuksensa ovat viime vuodelta. Väestöliiton sivuilta halukkaat voivat käydä tutustumassa tähän hyvin kattavaan aineistoon ja sen tuoreimpiin tuloksiin.

Mitä kuuluu Osmo Kontulan mukaan suomalaisille naisille heidän parisuhteissaan tänä päivänä? Suunta on parisuhteiden osalta parempaan. Parit ja naiset ovat onnellisempia kuin esimerkiksi 1980-luvulla. Parisuhteissaan jatkaneet ovat onnellisempia kuin eronneet. Eroa on tyypillisesti naisten osalta harkittu 1…2 vuotta ennen sen toteuttamista, joten valtaosin naiset ovat pohtineet asiaa huolellisesti ennen eron toteuttamista. Tänä päivänä ihmiset ja varsinkaan naiset eivät enää ole valmiita sietämään epätyydyttävää suhdetta, toisin kuin vielä takavuosina, jolloin esimerkiksi naisten taloudellinen riippumattomuus oli huonompi. Ero on aluksi useimmille hyvin kova paikka, mutta yllättävänkin nopeasti tutkimusten mukaan keski-ikäiset ihmiset löytävät uuden kumppanin. Tähän tapahtuu yleensä jo noin 2 vuoden kuluessa.

Keski-ikäiset miehet näyttävät kiinnittävän uuden kumppanin valinnassa naisia enemmän huomiota kumppanin ulkoisiin seikkoihin. Naiset ovat valinnoissaan kriittisempiä, perusturvallisuus ja miehen luotettavuus ovat tärkeitä valintakriteerejä. Ns. hyväkuntoisille 50–90 vuotiaille vapaille miehille näyttää olevan demografisista syistä hyvät parisuhdemarkkinat tämän päivän Suomessa. Heidän ei Kontulan mukaan juurikaan tarvitse olla ilman uutta kumppania, jos he sitä kaipaavat. Naisten kohdalla uuden sopivan kumppanin löytyminen tulee selkeästi ongelmallisemmaksi noin 60 vuodesta eteenpäin. Vapaita saman ikäisiä miehiä on vähän tarjolla.

Kontulan tutkimusten mukaan parin hyvä kommunikaatiokyky on hyvin ratkaiseva onnistumisen edellytys sekä pitkäaikaisessa että uudessa parisuhteessa. Toinen tärkeä kriteeri on riittävän yhteisen ajan löytyminen. Varsinkin naisille riittävän yhteisen ajan oleminen on hyvin tärkeätä. Pois lukien eläkkeellä olevat parit, joiden elämäntilanne on erilainen, riittävän yhteisen ajan löytäminen on parisuhteissa haasteellista. Naiset kaipaavat myös sitä, että kumppani viihdyttää heitä. Miten kumppanit sitten osaavat parhaiten viihdyttää toisiaan? Esimerkiksi elokuvissa käynti, yhteiset luontoretket ja vastaavat perustekemiset riittävät yleensä siihen mainiosti.

Parisuhdeonni ei ole ikäsidonnainen asia. Kaiken ikäiset voivat kokea onnellisuutta suhteissaan. Seksin määrä laskee yleensä ikääntymisen myötä, mutta parit voivat silti kokea seksielämänsä sangen onnelliseksi ja tyydyttäväksi. Ikääntyminen on armelias asia. Noin 80 % pareista, iästä riippumatta kokee parisuhteensa riittävän hyväksi. 90 % sanoo olevansa jopa valmis tekemään mitä vain kumppaninsa eteen. Naisilla yleisin valituksen aihe on yleensä yhteisen ajan vähyys, miehet valittavat useammin liian vähäistä seksin määrää. Väkivalta ja muut vakavat ongelmat näyttävät onneksi olevan varsin harvinaisia suomalaisissa parisuhteissa tänä päivänä.

Avoliitto on parisuhdemuotona nostanut suosiotaan. Erillissuhteiden, pari ei asu yhdessä, suosio näyttää hieman laskeneen viime vuosien aikana. Ylipäätänsä suomalaiset hakevat tänä päivänä enemmän sitoutumista parisuhteeseen ja kumppaniin. Vain noin 10 %:lla suomalaisista aikuisista ei ole parisuhdetta tänä päivänä. Noin 10 %:ssa suhteissa voidaan huonosti. Nämä parit tarvitsevat yleensä ulkopuolista apua ongelmiinsa, muuten ero on yleensä seurauksena. Ohimeneviä eroajatuksia voi olla paljon useammilla pareilla.

Jos rakastat kumppaniasi, niin Osmo Kontulan tutkimusten mukaan miehen kannattaa kertoa se kumppanilleen naisen toivomalla tavalla. Rakkaus ja luottamus ilmaistaan naisille useammin konkreettisina tekoina kuin sanoina. Naiset arvostavat sitä, että he ovat kumppaninsa silmissä haluttuja. Tämä tekee hyvää heidän seksuaaliselle itsetunnolleen. Sopiva huumori parin välillä on hyvin tärkeätä. Se ei tarkoita räävittömyyttä vaan sopivaa supliikkia ja lämpöä. Tuoreemmissa suhteissa yhteiset arvot ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat suhteen onnellisuuden kannalta hyvin tärkeitä. Uusissa keski-ikäisten suhteissa turvallisuus ja mukava yllätyksellisyys yhdistyvät sopivasti. Osmon mukaan rehellisyys on tärkeää rakkauden pohjaksi. Tärkeää on myös empatia ja oikeanlainen läsnäolo, ei vain fyysisesti. Näillä evästyksillä lähes kaikilla on mahdollisuus parisuhdeonneen. Virheistään voi aina oppia, koskaan ei ole liian myöhäistä.

Helsingissä maaliskuun 20 päivä Osmo Kontulaa haastatteli Jouni Pölönen.

Jouni Pölönen

Terapeuttien näkemys liian nopeasta siemensyöksystä

Tutkimuksesta

Tässä englannissa tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa seksuaaliterapian asiantuntijaa heidän näkemyksistään miesten ennenaikaisesta siemensyöksystä ja sen hoitamisesta. Ennenaikainen siemensyöksy on ongelmana arviolta noin 20-30 %:lla miehillä, ainakin jossain vaiheessa heidän elämäänsä.

Liian nopean siemensyöksyn määrittely ja siitä aiheutuvat ongelmat

Liian nopea siemensyöksy (PE) määritellään keskeisesti siten, että mies ei pysty siemensyöksyä toistuvasti kontrolloimaan tahtonsa mukaan ja siemensyöksy tapahtuu alle minuutin kuluessa yhdynnän alusta. Edelleen että ongelma on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja että se koetaan haitallisena ja että se tapahtuu yli 75 %:ssa yhdynnöissä. Liian nopea siemensyöksy voi olla koko elämän kestänyt ongelma tai se on alkanut esimerkiksi uuden suhteen myötä tai jossain vaiheessa elämää muuten. Oleellista ongelmassa on että mies tai pari kokee liian nopean siemensyöksyn haitallisena asiana.

Miehet, jotka kärsivät liian nopeasta siemensyöksystä, kertovat esimerkiksi lisääntyneestä ahdistuksesta, emotionaalisesta hädästä ja sosiaalisista ongelmista sekä alentuneesta itseluottamuksesta. Elämän suhteellinen laatu kärsii riippumatta parisuhteen luonteesta. Vakituisessa suhteessa olevat miehet kertovat parisuhdeongelmista ja seksielämän huonosta laadusta. Yksinäiset miehet puolestaan kertovat välttävänsä uusien suhteiden luomista. Näistä vaikeuksista huolimatta suurin osa miehistä ei hae apua tähän ongelmaan. Ja iso osa apua hakeneista miehistä kokee saadun terapia-avun olleen vähäistä.

Menetelmä

Terapeutteja haastattelussa oli kaikkiaan kahdeksan ja he olivat iältään 47 – 63 vuotiaita, ja jokaisella oli vähintään 4 vuoden seksuaaliterapiatyökokemus. Naisterapeutteja oli 7 ja miehiä 1. Useimpien pääasiallinen hoitomenetelmä oli integratiivinen eli useiden eri terapia- ja hoitomenetelmien yhdistelmä. Haastatellut terapeutit arvioivat omista miesasiakkaistaan tyypillisesti noin 20 % kärsineen liian nopeasta siemensyöksystä.

Haastattelussa oli neljä pääteemaa: Romanttinen parisuhde, henkinen haavoittuvuus, kulttuurin vaikutus ja diagnoosit. Edelleen romanttinen parisuhde piti sisällään läheisyyden, läsnäolon ja hätääntymisen tunteen. Henkinen haavoittuvuus piti sisällään itsetunnon ja ahdistuksen. Kulttuurin kohdalla selvitettiin uskonnon ja etnisen taustan vaikutusta, pornografian ja maskuliinisuuden. Diagnoosit osio piti sisällään lähetteet terapiaan ja tilannearviot.

Tuloksista

Jokainen terapeutti kommentoi liian nopean siemensyöksyn ja seksuaalisen läheisyyden yhteyttä. He kaikki kertoivat, että miehet usein vetäytyvät heidän kumppaneistaan, välttäen sekä seksuaalista että ylipäätänsä läheisyyttä. Usein kumppanit tulkitsivat tämän siten, että mies ei ole kiinnostunut seksistä tai että mies on ollut uskoton. Tähän yhdistyi usein vielä parin puutteellinen kommunikaatio. Yksi terapeuteista arvioi, että tämä ongelma voi ohjata miehiä yhden illan suhteisiin henkisten pettymysten välttämiseksi.

Useimpien terapeuttien mielipide tässä kyselyssä oli, että ongelman hoitaminen terapiassa on ylipäätänsä helpompaa, mikäli kumppani on mukana. Jokainen terapeutti kommentoi, että tämä ongelma aiheuttaa usein miesten kumppaneille henkistä kärsimystä. He voivat olla vihaisia tai sanovat kokevansa miehensä itsekkäiksi. Edelleen he kokevat hankalaksi puhua omista seksuaalisista tarpeistaan, tai voivat syyttää itseään tästä ongelmasta tai jopa pelätä sen olemassaoloa. 5 terapeuttia toi esille, että liian nopea siemensyöksy heikentää miesten itsetuntoa. Pahimmillaan se voi johtaa miehen jopa epätoivoiseksi. Usein myös ahdistus on ongelmana liian nopeasta siemensyöksystä kärsivälle miehelle.

Etnisen taustan tai uskonnon vaikutuksesta kommentoi 6 terapeuttia. Varsinkin muslimitaustaisten miesten tai aasialaista syntyperää olevien miesten oli vaikeampi puhua tästä ongelmasta. Erilaiset ennakkoluulot ja oletukset voivat helpommin olla mukana näissä ryhmissä. Myös hoitomenetelmistä voi tulla helpommin kiistaa. Miesten on usein vaikea tässä yhteydessä toimia myös yhteistyössä naisterapeutin kanssa. Pornografian vaikutuksen terapeutit kokivat pitkälti kielteisenä. Se luo usein miehille epärealistiset odotukset minkälainen miehen seksuaalisen suorituskyvyn pitäisi olla. Miehet määrittelevät usein myös maskuliinisuuttaan heidän seksuaalisen suorituskykynsä kautta. Miehet voivat esimerkiksi välttää keskusteluja muiden miesten kanssa seksistä.

Tutkimuksessa terapeutit kommentoivat myös, että usein lääkäreiden lähetteet ja arvioinnit tästä ongelmasta ovat epämääräisiä tai jopa vääriä. Heidän tulkintansa mukaan jo asiasta puhuminen voidaan kokea muiden terveysalan asiantuntijoiden joukossa vaikeaksi. Terapeutit kannattivat ajatusta, että liian nopealle siemensyöksylle olisi olemassa käytössä virallinen määrittely, joka helpottaisi diagnoosien tekoa, jotka helpottaisivat terapiasuhteen muodostumista.

Yhteenveto

Tämän terapeuttien kohdalla tehdyn tutkimuksen tulokset olivat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa. Liian nopea siemensyöksy on usein merkittävä ongelma siitä kärsivälle miehelle ja hänen parisuhteelleen. Se voi aiheuttaa suurta henkistä kärsimystä myös miehen kumppanille. Täten terapia on hyödyllistä ja siihen tulisi mielellään kummankin osallistua. Terapian avulla voidaan esimerkiksi ongelma normalisoida ja saada realistiset odotusarvot seksielämälle. Terapeuttien mukaan tämä on sitä helpompaa, mitä pitemmästä parisuhteesta on kyse. Henkinen kärsimys ja ahdistus, jota miehet kokevat ongelman johdosta, tuli selvästi esille tutkimuksessa. Pornografian kielteinen väärien mielikuvien luonti tuli selkeästi esille tutkimuksessa.

Jouni Pölösen pohdintaa

Liian nopean siemensyöksyn hoitoon on olemassa myös ertyislääkehoito saatavilla Suomessa. Lisäksi joitain masennuslääkkeitä voidaan käyttää myös hoitomuotona. Tämä edellyttää aina oikean erikoislääkärin (kuten Juhana Piha) kanssa tehtyä diagnoosia ja sovittua asianmukaista hoitoa. Useimmiten miehet saavat apua tähän ongelmaan, yhdistetty terapia- ja lääkehoito on tehokkain yhdistelmä. Joten liian nopeasta siemensyöksystä ei kannatta kärsiä. Lisäksi tämä ongelma ei yleensä katoa ikääntymisen myötä. Juhana Pihan arvion mukaan avunhakijat ovat keskimäärin noin 50 vuotiaita miehiä.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2016; http://dx.doi.org/10.180/14681994.2016.1188200

Parisuhteen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ikääntyneillä

Menetelmät

Tässä Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 508 avioliitossa tai parisuhteessa olevaa ikääntynyttä yhdessä asuvaa paria. Ainakin toisen kumppanin piti olla vähintään 65 vuotias ja suhteen keston vähintään vuosi. Tutkimus kesti 18 kuukautta ja siinä selvitettiin, miten parisuhteen laatu vaikuttaa kokemukseen kroonisista sairauksista psyykkisellä tasolla. Tutkimuksessa pysyi loppuun saakka mukana 390 paria. Taustalla oli esimerkiksi erot ja haluttomuus vastata kaikkiin kysymyksiin. Miesten keski-ikä oli 75 vuotta ja naisten 72 vuotta. 95 % heistä oli aviossa.

Vastausten perusteella naisilla oli vain jonkin verran enemmän kroonisia sairauksia kuin miehillä mutta psyykkisiä vaivoja, kuten masennusta puolestaan selkeästi enemmän. Mutta yli puolet koki silti terveytensä vähintään erittäin hyväksi.

Pohdintaa tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen tuloksissa todetaan, että mitä parempi suhteen laatu on, sitä vähemmän krooniset sairaudet rasittavat psyykkisesti. Avioliiton tai parisuhteen laatuun kannattaa panostaa, joko siten, että pari itse tekee määrätietoisesti työtä suhteensa eteen tai tarvittaessa hakee siihen ulkopuolista apua. Ikääntyminen aiheuttaa aina fyysisen kunnon heikkenemisen ja mahdollisten erilaisten sairauksien ilmaantumisen. Nämä voivat aiheuttaa edelleen masennusta ja muita henkisiä ongelmia. Sukupuolten välinen ero havaittiin myös tutkimuksessa. Naiset kärsivät miehiä enemmän psyykkisistä ongelmista, jos parisuhteen laatu on huono. Näin oli erityisesti, jos heidän fyysisessä terveydessään on ongelmia. Myös miehet kärsivät psyykkisistä ongelmista, mikäli suhteen laatu on huono, ja heillä on kroonisia sairauksia. Jos taas suhteen laatu oli hyvä, sukupuolten välillä ei ollut merkittävää eroa psyykkisten ongelmien kohdalla, ja niiden määrä oli vähäisempi. Nuorempien ikäluokkien kohdalla vastaavia riippuvuuksia ei ole näin selkeästi havaittu.

Yhteenveto

Tutkimuksen perusteella parisuhteen laatu vaikuttaa ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin ikääntyneiden joukossa erityisesti, jos ihmisellä on fyysisiä kroonisia sairauksia. Parisuhteen laatu tulisi ottaa esille terveystarkastuksissa aina kun asiakas/potilas valittaa psyykkisiä oireita. Tutkimus tuo myös esille sen, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet fyysisten sairauksien puhkeamisten estämiseksi ovat hyvin tärkeitä ja niihin tulisi panostaa jo nuorempien ikäluokissa aktiivisesti.

Tutkimuksen lopputulokseen vaikuttaa osin se, että lähes 30 % prosenttia jäi pois siitä 18 kuukauden aikana. Todennäköisesti tässä ryhmässä erilaiset psyykkiset ja krooniset sairaudet ovat yleisempiä kuin tutkimuksessa loppuun asti olleilla. Tutkimus on kuitenkin ensimmäinen laatuaan tällaisella toteutuksella ja sen löydökset ovat arvokkaita tällaisenaankin.

Jouni Pölönen

Lähteet:

Sexual and Relationship Therapy, 2015; Vol. 30, No. 1, pages 60-77.